Naturally Balanced > Regulamin zakupu kursu

Regulamin zakupu kursu

Regulamin zakupu kursu „Ekoterapia i Ekologia Medyczna” organizowanego przez LANG LTC sp. z o.o.

Prosimy o zapoznanie się i zaakceptowanie powyższego regulaminu przed dokonaniem zgłoszenia i płatności za kurs „Ekoterapia i Ekologia Medyczna”.   Wpłata za kurs jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu zakupu kursu.

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Certyfikat – oficjalny dokument potwierdzający ukończenie kursu, który jest wręczany Uczestnikowi po ukończeniu programu Kursu Certyfikowanego “Ekoterapia i Ekologia Medyczna”.
 2. Organizator – Organic Future Institute prowadzony przez LANG LTC sp. z o.o.
 3. Osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Organizator, Uczestnik lub/i Nabywca,
 4. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki Kursu, w tym określający prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestnika,
 5. Rejestracja – czynność dokonywana w celu zgłoszenia Uczestnika do udziału w Kursie, w tym zapłata za kurs
 6. Uczestnik – osoba fizyczna lub osoba prawna lub inny podmiot, który zawarł Umowę z Organizatorem,
 7. Umowa – umowa o udział i przeprowadzenie Kursu zawarta pomiędzy Uczestnikiem i Organizatorem w momencie potwierdzenia Rejestracji, na zasadach określonych w Regulaminie.

Postanowienia ogólne:

 1. Kurs certyfikacyjny „Ekoterapia i Ekologia Medyczna” odbędzie się w formie hybrydowej:
  • 7 Spotkań Online LIVE,
  • 3 Sesje Dyskusyjne
  • Dostęp do platformy edukacyjnej online dla uczestników kursu certyfikacyjnego i kursu online to 12 miesięcy od uzyskania dostępu do platformy, a dostęp dla uczestników mini-kursu lub Masterclass to 2 miesiące.
  • Sesja wyjazdowa: 13-15 września 2024 w Uniejowie (ośrodek Wytwórnia ciszy).
 2. Kursy LIVE online oraz kurs online jak i spotkania z ekspertami odbywają się jedynie w formie ONLINE.
 3. Pełen program i oferta Kursu znajdują się na stronie https://kurs-ekoterapii-2024.grwebsite.pl/ .
 4. Aby otrzymać Certyfikat konieczna jest realizacja wszystkich zaplanowanych części programowych Kursu Certyfikacyjnego. Organizator zobowiązuje się do wystawienia certyfikatu ukończenia Kursu najpóźniej do 30.09.2024.
 5. Uczestnicy kursów online otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu online, wysłanego w formie online po zrealizowaniu materiału stanowiącego zawartość programową kursu na platformie.
 6. Linki do wydarzeń online zostaną przesłane osobom zarejestrowanym na dane wydarzenie najpóźniej na 24 godziny przed planowanym terminem wydarzenia.
 7. W przypadku jakichkolwiek zmian w terminach zaplanowanych spotkań Online LIVE, uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną o zmianach, nie później niż 24 godziny przed ich planowanym terminem.
 8. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu LIVE, link do nagrania zostanie przekazany Uczestnikowi w terminie do 3 dni po wydarzeniu. Nagranie zostanie również zamieszczone na platformie edukacyjnej.
 9. Terminy Indywidualnych Konsultacji programów zostaną ustalone indywidualnie z Uczestnikami w terminach nie późniejszych niż 31.12.2024 (oferta dla kursu certyfikowanego).
 10. Użytkownik otrzyma mailowo nazwę użytkownika/hasło i instrukcję logowania na platformę edukacyjną najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem pierwszego spotkania LIVE
 11. Przy zakupie dostępu do platformy Uczestnik otrzyma mailowo nazwę użytkownika/hasło i instrukcję logowania otrzyma do max. 72 godzin od momentu zarejestrowania płatności za zapis lub 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
 12. Dostęp do kolejnych modułów Kursu na platformie edukacyjnej będzie automatycznie uruchamiany co max.14 dni od momentu rozpoczęcia kursu.
 13. Dostęp na platformie edukacyjnej jest przewidziany dla jednego Użytkownika. Niedozwolone jest przekazywanie loginu dostępu do platformy edukacyjnej osobom trzecim.

Rejestracja i płatności:

 1. Aby zarejestrować się na kurs, należy wypełnić formularz na stronie internetowej: https://kurs-ekoterapii-2024.grwebsite.pl/ i dokonać płatności online lub przelewu na numer konta organizatora LANG LTC sp. z o.o. PKO S.A. nr 18 1240 1040 0011 1810 2974 tytuł płatności – “Ekoterapia kurs – Imię i nazwisko uczestnika”.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia rejestracji na kurs w formie mailowej, Organizator kursu wyśle szczegółowe informacje dotyczące płatności oraz dane niezbędne do wykonania przelewu. Rejestracja musi odbyć się poprzez https://naturallybalanced.org/sklep/ .
 3. Tylko rejestracja przez stronę https://naturallybalanced.org/sklep/ jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca na Kursie.
 4. Nabywca jest zobowiązany do dokonania płatności w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu danych do płatności i dokonaniu zgłoszenia na kurs (drogą mailową lub telefoniczną). W przypadku nieotrzymania płatności, Organizator ma prawo do anulowania rezerwacji miejsca na kursie.
 5. Organizator wystawi fakturę na wyraźną prośbę Nabywcy.
 6. Zakup kursu Certyfikowanego zobowiązuje do pokrycia przez Uczestnika kosztów zakwaterowania i wyżywienia, oraz pozostałych kosztów poniesionych w ośrodku, w którym uczestnik będzie przebywał podczas realizacji Kursu. Przewidywany koszt zakwaterowania i wyżywienia, to ok. 560 PLN/os za osobę. Płatność należy uregulować na miejscu, przed rozpoczęciem sesji wyjazdowej kursu, lub przelewem na rachunek ośrodka.
 7. Potwierdzony udział w sesji wyjazdowej, w ramach kursu Certyfikowanego, nie obejmuje kosztów dojazdu.
 8. Zakup dostępu do jednego spotkania LIVE z ekspertami odbywa się poprzez rejestrację na wydarzenie w sklepie https://naturallybalanced.org/sklep/ i dokonanie zapłaty online lub wykonania przelewu na konto wskazane przez organizatora kursu, tytuł przelewu: webinar , imię i nazwisko Uczestnika.
 9. Promocje
  1. Organizator ma prawo do wyznaczania warunków obowiązujących promocji, kodów rabatowych oraz ofert, a także do informowania o nich we własnym zakresie.
  2. Cena promocyjna kursu obowiązuje w ściśle określonych okresach i warunkach ofert.
 10. Raty
  1. Informacje i zasady dotyczące rat Uczestnik ustala z Organizatorem pisząc na adres mailowy kasia@naturallybalanced.org . Tylko Kurs Certyfikacyjny jest objęty płatnością ratalną.
  2. Płatność za kurs może być dokonana jednorazowo przelewem lub w dwóch 50% ratach.
   1. Rata I: płatna do 3 dni po zarejestrowaniu.
   2. Rata II: w kolejnym miesiącu po dokonaniu zakupu kursu, do 30-tego dnia danego miesiąca.
  3. W przypadku nie dokonania kolejnej wpłaty ratalnej wg ustalonego harmonogramu z Organizatorem Kursu, uczestnik traci dostęp do Platformy edukacyjnej i/lub zaplanowanych wydarzeń programowych.

Zwroty i anulacje:

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie Certyfikacyjnym, uczestnik ma prawo do zwrotu kosztów, zgodnie z poniższymi zasadami:
  1. Uczestnik może rozwiązać Umowę (odwołać uczestnictwo) najpóźniej do 2 dni przed datą rozpoczęcia Kursu w drodze wysłania stosownego oświadczenia na adres e-mail hello@naturallybalanced.org. W takim wypadku Organizator przyjmuje rezygnację, a zapłacona Cena za uczestnictwo w Kursie zostanie zwrócona przelewem bankowym, na numer rachunku, z którego dokonano zapłaty lub na rachunek wskazany przez rezygnującego Nabywcę.
  2. W przypadku odwołania uczestnictwa w terminie do 14 dni po rozpoczęciu kursu, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o 10% wartości opłaconego udziału, na poczet kosztów, jakie poniósł Organizator w związku z deklarowanym udziałem (ograniczona liczba Uczestników kursu).
 2. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora z przyczyn niezależnych od Uczestników, np. brak wystarczającej liczby zgłoszeń, nieprzewidziane okoliczności czy niezdolność prowadzącego do uczestnictwa, organizator zobowiązuje się do zwrotu części opłaty, zgodnie z poniższymi zasadami:
  1. W przypadku odwołania całości kursu, Organizator zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty opłaty Uczestnikom.
  2. W przypadku odwołania sesji wyjazdowej kursu, Organizator zobowiązuje się do zwrotu 40% wpłaconej kwoty Uczestnikom.
  3. W przypadku zmiany terminu lub miejsca odbywania się sesji wyjazdowej kursu, Uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną o zmianach i będą mieli możliwość rezygnacji z udziału w kursie z prawem do zwrotu części wartości Kursu, w wymiarze 40% wpłaconej kwoty.
 3. W przypadku udziału w Kursie Online LIVE lub Kursie Online, uczestnik ma prawo do rezygnacji najpóźniej do 14 dni od uzyskania loginu dostępu do platformy edukacyjnej online. Po okresie 14 dni nie obowiązuje zwrot kosztów uczestnictwa.
 4. W przypadku zakupu dostępu do jednego spotkania LIVE (produkt Mini-kurs lub Masterclass), uczestnik nie ma prawa rezygnacji z zakupionego spotkania LIVE.
 5. Bonusy:
  1. Dokładne daty wydarzeń bonusowych zostaną udostępnione Uczestnikowi w harmonogramie Kursu zamieszczonego na platformie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub podania terminu wydarzeń bonusowych najpóźniej na 24 godziny przed planowanym wydarzeniem.
  2. W przypadku odwołania jednego z lub wielu wydarzeń bonusowych Organizator nie zobowiązuje się do wypłacenia zwrotu opłaty dla Uczestnika Kursu. Organizator podejmie starania w celu zorganizowania nowego wydarzenia bonusowego, które zastąpi odwołane, jednak nie gwarantuje tego.
 6. W przypadku nieoczekiwanych wypadków lub innych nieprzewidywalnych okoliczności uniemożliwiających uczestnictwo w kursie, prosimy o niezwłoczne powiadomienie Organizatora i przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających sytuację. Decyzję o zwrocie opłaty podejmuje Organizator kursu w każdym przypadku indywidualnie.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku:

 1. Uczestnictwo w kursie wiąże się z wyrażeniem dobrowolnej zgody na publikację wizerunku Uczestnika w materiałach promocyjnych, filmowych i fotograficznych z imprezy. Uczestnik może zastrzec sobie prawo do niepublikowania jego wizerunku w tychże materiałach przy zapoznawaniu się z niniejszym regulaminem.

Własność intelektualna:

 1. Tytuł i program Kursu, w tym strona www, układ, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio, wideo i prezentacje przysługują Organizatorowi albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.
 2. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej właścicielem praw. Kopiowanie, a także udostępnianie materiałów i nagrań jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Odpowiedzialność uczestników w trakcie sesji wyjazdowej:

 1. Uczestnicy są odpowiedzialni za swoje zachowanie podczas kursu i powinni przestrzegać zasad bezpieczeństwa, w szczególności zasad obowiązujących w trakcie przebywania w naturalnym środowisku, regulaminu obiektu, w którym odbywa się kurs, oraz przestrzegać wszelkich instrukcji udzielanych przez organizatora, w tym przestrzegania zasad odpowiedniego ubioru podczas przebywania w lesie.
 2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Organizatora, innych Uczestników lub osobom trzecim w trakcie trwania kursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników.
 4. Organizator nie ubezpiecza uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Postanowienia końcowe:

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zakupu kursu między Organizatorem, a uczestnikiem kursu „Ekoterapia i Ekologia Medyczna”.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że takie zmiany nie wpłyną negatywnie na prawa Uczestników, którzy już dokonali zgłoszenia i dokonali płatności.
 3. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z niniejszej umowy, strony będą dążyć do ich rozwiązania drogą negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spory podlegają właściwości sądów powszechnych według polskiego prawa.