Naturally Balanced > Regulamin zakupu kursu

Regulamin zakupu kursu

Regulamin zakupu kursu stacjonarnego „Ekoterapia i Ekologia Medyczna” organizowanego przez Organic Future Institute w sierpniu i wrześniu 2023, w dwóch sesjach wyjazdowych. 

Prosimy o zapoznanie się i zaakceptowanie powyższego regulaminu przed dokonaniem zgłoszenia i płatnością za kurs „Ekoterapia i Ekologia Medyczna”.  

Wpłata za kurs jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu zakupu kursu. 

 1. Rejestracja i płatności:  
 1. Kurs stacjonarny „Ekoterapia i Ekologia Medyczna” odbędzie się w dwóch sesjach wyjazdowych: 
 • I sesja: 24-27 sierpnia 2023 w Arboretum SGGW Rogów. 
 • II sesja: 21-24 września 2023 w Puszczy Mariańskiej (ośrodek Bartniki). 
 1. Aby zarejestrować się na kurs, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy pod adresem e-mail: katarzyna.kieszkowska@ofi.org.pl lub wypełnić formularz na stronie internetowej: https://kurs-ekoterapia-i-medycyna-lesna.gr8.com i dokonać płatności według informacji przekazanych przez przedstawiciela biura, drogą mailową lub  telefoniczną, na numer konta organizatora Organic Future Institute, Santander Bank PL 98 1500 1126 1211 2001 8534 0000 – tytuł płatności – Ekoterapia kurs . 
 1. Organizator wystawi fakturę na wyraźną prośbę wpłacającego. 
 1. Pełna cena kursu obejmuje wykłady, warsztaty oraz certyfikat. 
 1. O cenie promocyjnej kursu uczestnik zostanie poinformowany w okresach obowiązywania promocji.  
 1. Zakup kursu zobowiązuje również do pokrycia przez uczestnika kosztów zakwaterowania i wyżywienia, oraz pozostałych kosztów poniesionych w ośrodkach, w których uczestnik będzie przebywał podczas realizacji kursu. Przewidywany koszt zakwaterowania i wyżywienia, to ok. 250 PLN/os za dobę.  
 1. Płatności i raty: 
 1. Płatność za kurs może być dokonana jednorazowo przelewem lub w dwóch 50% ratach. 
 1. Przy płatności ratalnej nie obowiązuje cena promocyjna kursu.   
 • Rata I: płatna do 3 dni po dokonaniu zgłoszenia na kurs w drodze mailowej 
 • Rata II: płatna do 24 lipca (miesiąc przed rozpoczęciem kursu). 
 1. Po otrzymaniu zgłoszenia na kurs, organizator kursu wyśle szczegółowe informacje dotyczące płatności oraz dane niezbędne do wykonania przelewu. 
 1. Uczestnik kursu jest zobowiązany do dokonania płatności w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu danych do płatności i dokonaniu zgłoszenia na kurs (drogą mailową lub telefoniczną). W przypadku nieotrzymania płatności, organizator ma prawo do anulowania rezerwacji miejsca na kursie. 
 1. Zwroty i anulacje:  
 1. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie, uczestnik ma prawo do zwrotu części opłaty, zgodnie z poniższymi zasadami:  
 • Rezygnacja przed upływem 30 dni przed rozpoczęciem kursu: zwrot 50% opłaty. 
 • Rezygnacja w ciągu 30 dni przed rozpoczęciem kursu: brak zwrotu opłaty.  
 1. W przypadku nieoczekiwanych wypadków lub innych nieprzewidywalnych okoliczności uniemożliwiających uczestnictwo w kursie, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas i przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających sytuację. Decyzję o zwrocie opłaty podejmuje organizator kursu w każdym przypadku indywidualnie. 
 1. W przypadku odwołania kursu przez organizatora z przyczyn niezależnych od uczestników, np. brak wystarczającej liczby zgłoszeń, nieprzewidziane okoliczności czy niezdolność prowadzącego do uczestnictwa, organizator zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty opłaty uczestnikom.  
 1. W przypadku jakichkolwiek zmian w terminach lub miejscu odbywania się kursu, uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną o zmianach i będą mieli możliwość rezygnacji z udziału w kursie z prawem do zwrotu pełnej kwoty opłaty. 
 1. Zgoda na wykorzystanie wizerunku:  
 1. Uczestnictwo w kursie wiąże się z wyrażeniem dobrowolnej zgody na publikację wizerunku uczestnika w materiałach promocyjnych, filmowych i fotograficznych z imprezy. Uczestnik może zastrzec sobie prawo do niepublikowania jego wizerunku w tychże materiałach przy zapoznawaniu się z niniejszego regulaminem. 
 1. Odpowiedzialność uczestników:  
 1. Uczestnicy są odpowiedzialni za swoje zachowanie podczas kursu i powinni przestrzegać zasad bezpieczeństwa, w szczególności zasad obowiązujących w trakcie przebywania w naturalnym środowisku, regulaminu obiektu, w którym odbywa się kurs, oraz przestrzegać wszelkich instrukcji udzielanych przez organizatora, w tym przestrzegania zasad odpowiedniego ubioru podczas przebywania w lesie. 
 1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu organizatora, innych uczestników lub osobom trzecim w trakcie trwania kursu. 
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników. 
 1. Organizator nie ubezpiecza uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków.  
 1. Postanowienia końcowe:  
 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zakupu kursu między organizatorem, a uczestnikiem kursu „Ekoterapia i Ekologia Medyczna”.  
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że takie zmiany nie wpłyną negatywnie na prawa uczestników, którzy już dokonali zgłoszenia i dokonali płatności.  
 1. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z niniejszej umowy, strony będą dążyć do ich rozwiązania drogą negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spory podlegają właściwości sądów powszechnych według polskiego prawa.