Naturally Balanced > Kazimierz Kopczyński

Kazimierz Kopczyński

W swojej działalności naukowej i popularyzacyjnej, jak i dydaktycznej głosi ideę holistycznego podejścia do Człowieka, Ziemi i Wszechświata. Jest entuzjastą ekofilozofii, która wskazuje na duchowy i estetyczny wymiar Przyrody.

Obecnie jest pracownikiem naukowym w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie. Ukończył wydział psychologii w Uniwersytecie Łódzkim, specjalność- psychologia kliniczna. Jest absolwentem studiów podyplomowych z Geologii w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ekologii i ochrony środowiska w Uniwersytecie Łódzkim, Prawa medycznego, Bioetyki i socjologii medycyny w Uniwersytecie Warszawskim, a także Geriatrii i opieki długoterminowej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych m.in. z zakresu filozofii , psychologii, psychoonkologii, suicydologii,  edukacji ekologicznej, pedagogiki, mikologii i paleomikologii, a także nauki o żywieniu. Jest autorem książki „Zainteresowania i system wartości u nieletnich zagrożonych samobójstwem” oraz współautorem dwóch książek interdyscyplinarnych „Kamień w religii, kulturze i sztuce” i „Krajobraz przyrodniczy i kulturowy. Próba ujęcia interdyscyplinarnego”.